The Ming-Qing Confucian discourse on the Suburban Sacrifice” (“Ming-Qing ruchen dui jiaosi de lunshu”)

Thomas Wilson, Hamilton College

Description